سیاسی

در مسیر ظهور
نام پیام رسان: گروه تلگرام
گروه عالی برای هم افزایی مذهبی سیاسی و افزایش قدرت بصیرت و بینش سیاسی
در مسیر همدلی
نام پیام رسان: گروه تلگرام
کمپین در مسیر همدلی #در_مسیر_همدلی مباحثی براساس وظیفه شرعی و ملی در...