در مسیر همدلی

در مسیر همدلی
کمپین در مسیر همدلی #در_مسیر_همدلی مباحثی براساس وظیفه شرعی و ملی در آموزه های دینی و بیانات مقام معظم رهبری و سایر بزرگان http://www.ziaossalehin.ir —---------------------- اضافه کردن رباتهای تبلیغی = حذف ربات و کاربر
نام پیام رسان: 
گروه تلگرام