سردبیر سایت ضیاءالصالحین در ایتا

سردبیر سایت ضیاءالصالحین در ایتا
☫☫☫ «اهمیت فضای مجازی به‌اندازهٔ انقلاب اسلامی است.» ☫ سربازی مقیم تنگۀ اُحُد، پیرامون مسائل روز، حوزه #آذربایجان و #قفقاز ☫☫☫ https://twitter.com/sardabir313 https://www.instagram.com/sardabir313 سایت: www.ziaossalehin.ir
نام پیام رسان: 
کانال ایتا