مرکز مطالعات آذربایجان(حسینیون)

مرکز مطالعات آذربایجان(حسینیون)
ما ملت امام حسینیم! مرکز مطالعات آذربایجان یکی از مراکز وابسته به مقاومت اسلامی آذربایجان #حسینیون می‌باشد. تحلیل رویدادها. حقایق پنهان قفقاز و آذربایجان.آخرین اخبار مقاومت حسینیون کانال به وسیله شیعیان جمهوری آذربایجان مدیریت می‌شود. @Husayniyyun313
نام پیام رسان: 
کانال ایتا