مرکز مطالعات آذربایجان

مرکز مطالعات آذربایجان
ما ملت امام حسینیم! مرکز مطالعات آذربایجان یکی از مراکز وابسته به مقاومت اسلامی آذربایجان #حسینیون می‌باشد. تحلیل رویدادها. حقایق پنهان قفقاز و آذربایجان. آخرین اخبار مقاومت حسینیون کانال به وسیله شیعیان جمهوری آذربایجان مدیریت می‌شود. @Akram_Hacizade
نام پیام رسان: 
کانال تلگرام