نام پیام رسان: کانال بله
موضوع: مذهبی
توضیحات: کانال رسمی موسسه منتظران منجی در پیام رسان بله
نام پیام رسان: کانال بله
موضوع: مذهبی
توضیحات: کانال رسمی جامعه خیرین مهدوی در پیام رسان بله
نام پیام رسان: کانال بله
موضوع: مذهبی
توضیحات: کانال رسمی معلمان مهدوی در پیام رسان بله
نام پیام رسان: کانال بله
موضوع: مذهبی
توضیحات: کانال رسمی فرزندان آفتاب در پیام رسان بله