مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
بزرگترین مرکز پاسخگویی شیعه( ازلحاظ وسعت موضوعات تخصصی و گستره مخاطبان) https://t.me/pasokhgoo1/5208 کانالهای ما @pasokhgoo8 مدیر تبادل : @raheroshan123 سایت: www.soalcity.ir جهت ارسال سؤالات دینی خود به @pasokhgoo8 پیام دهید
نام پیام رسان: 
کانال تلگرام
موضوع: