غریب مدینه(یاحسن مجتبی علیه السلام)

غریب مدینه(یاحسن مجتبی علیه السلام)
سلام این گروه بنام کریم آل طاهاواولین غریب مدینه حضرت امام حسن مجتبی ایجادشده است.هدف ازتشکیل این کانال آشنایی بازندگینامه حضرت وابعادزندگی آن امام ازلحاظ دینی ,سیاسی و...می باشد.امام حسنی هاش صلوات بفرستند. https://t.me/joinchat/Bq2n5BN3sFI2AwU2WIvWIA
نام پیام رسان: 
گروه تلگرام
موضوع: