آنتی صهیونیسم

آنتی صهیونیسم
این کانال در راستای خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران بوده و هدفش نشان دادن چهره ب پلید رژیم صهیونیستی به همگان است دانستنی های رژیم صهیونیستی خبرهای فلسطین اشغالی ضد صهیونیست_ضد دجال خارج از صهیون در راه مبارزه با رژیم جعلی صهیونیستی قدم بردارید ایدی مدیر
نام پیام رسان: 
کانال تلگرام