طرح بصائر

طرح آموزشی اعتقادی بصائر
بصائر ویژه ارتقای اساتید جلسات قرآن، مدیران و مربیان موسسات قرآنی، معلمین دروس دینی، قرآن و پرورشی و مبلغین دین طراحی شده است.
نام پیام رسان: 
کانال تلگرام
موضوع: