studontcomputaeresafahan

studontcomputaeresafahan
﷽ گروه اصلی کامپیوتر دانشجویان کامپیوتر اصفهان و این کانال گروه معتبر است. لینک گروه : iGap.net/join/GyZjLrMDrU8tlOgRDiHcBkRpa
نام پیام رسان: 
گروه آی گپ