در مسیر همدلی

در مسیر همدلی
کمپین در مسیر همدلی #در_مسیر_همدلی مباحثی پیرامون وظایف پس از انتخابات براساس وظیفه شرعی و ملی در آموزه های دینی و بیانات مقام معظم رهبری و سایر بزرگان سایت رسمی: ziaossalehin.ir
نام پیام رسان: 
گروه تلگرام